REGULAMIN§ 1
Usługodawcą jest Aleksandra Buchholz, prowadząca działalność pod firmą Aleksandra Buchholz Kancelaria Prawna ul. Chopina 12, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 604 008 99 89.

§ 2
Umowa pomiędzy usługodawcą a Klientem zostaje zawarta w momencie akceptacji przez Klienta wyceny usługi oraz dokonania wpłaty w kwocie odpowiadającej wycenie na wskazany numer konta.

§ 3
Usługodawca, po otrzymaniu zapytania, potwierdza jego przyjęcie oraz przesyła wycenę zleconej usługi na podany w formularzu adres e-mail. Termin wykonania usługi wynosi nie dłużej niż 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty.

§ 4
Wykonanie umowy następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w ten sposób, że Klient otrzymuje od Usługodawcy lub podmiotu, któremu Usługodawca powierzył wykonanie zlecenia, na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą treść wykonanej usługi.

§ 5
Akceptacja wyceny oraz dokonanie wpłaty przez Klienta, jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.

§ 6
Zlecenie wykonania usługi powinno być sformułowane w sposób umożliwiający przystąpienie do świadczenia usługi tzn. powinno w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać problem, którego usługa ma dotyczyć. W zleceniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów.

§ 7
Kancelaria, po otrzymaniu zapytania, zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji bądź dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych dla rzetelnego wykonania usługi.
W przypadku nie przesłania przez Klienta dodatkowych informacji, bądź dokumentów Kancelaria wykona usługę zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Klienta, albo z uwzględnieniem wszystkich możliwych rozwiązań problemu, którego zapytanie dotyczy. Dokumenty dotyczące zapytania Klient może wysłać drogą elektroniczną wraz z zapytaniem na adres poczty elektronicznej: kancelariapruszcz@gmail.com, przez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt lub pocztą na adres Kancelaria Prawna Aleksandra Buchholz, ul. Chopina 12, 83-000 Pruszcz Gdański.

§ 8
Wraz z potwierdzeniem otrzymania zapytania Kancelaria przedstawi Klientowi wycenę wykonania usługi w zależności od ilości niezbędnego do jej wykonania nakładu pracy. Brak zapłaty za zleconą usługę stanowić będzie rezygnację Klienta z usług Kancelarii w zakresie przesłanego zapytania.

§ 9
Klient będący konsumentem, może odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 10
W celu sprawnego wykonania usługi, Klient może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do wykonania usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
W tym przypadku, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy od momentu otrzymania od Usługodawcy informacji o wykonaniu usługi.
W razie odstąpienia od umowy przed otrzymaniem informacji o wykonaniu usługi, gdy Usługodawca już przystąpił do jej realizacji, Klient może zostać obciążony kosztami wykonania usługi.

§ 11
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 4, Klient powinien przesłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kancelariapruszcz@gmail.com.

§ 12
Kancelaria Prawna jest podatnikiem podatku VAT i na życzenie klienta wystawia faktury VAT. Wniosek o wystawienie faktury VAT wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia należy złożyć wraz ze zleceniem wykonania usługi prawnej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wykonania usługi prawnej.

§ 13
Zapłaty wynagrodzenia za usługi prawne świadczone on-line należy dokonywać na rachunek bankowy:
mBank 23 1140 2004 0000 3202 7452 8669
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

§ 14
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2015 roku.